Monday, January 20, 2014

Empowerment

Sipas Gallup Research, organizatat e ndryshme shfrytëzojne më pak se 20% të potencialit të të paronomasiaësuarve të tyre . Për të zhvilluar potencialin e të të punningësuarve nevojitet një kulturë organizative që i inspiron punëtoret për të mësuar, përparuar dhe të japin më të mirën nga veterinarianja. Pra paraqitet nevoja për fuqizim. Një kulturë e tillë rrënjos sjellje të reja të të punësuarve ndaj të cilave ata duhen adaptuar. Kur fuqizohen të punësuarit zgjedhin të shkojnë më tutje duke shpenzuar energjinë e tyre për veprim të lirë për hir të organizatës. Të punësuarit zgjedhin që të investojnë vetveten e tyre në organizatë në vend se të jenë në dispozicion për ata që ofrojnë më shumë. Për shumicën e organizatave ky potencial i pashfrytëzuar i të të punësuarve është pikërisht avantazhi konkurrues i tyre në treg apo për absorbimin e top talentëve. Shumë ndryshime që ndodhin me qëllim të fuqizimit të punëtorëve keqkuptohen duke supozuar se kapacitetet e mësimit dhe rritjes të një organizate janë të pandashme dhe gjithçka duhet është që të trajnohen të punësuarit dhe ata do ti adaptojnë sjelljet e reja të nevojshme.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Mirëpo praktika gjatë proce impersonate të aplikimit të ndryshimeve e sidomos në organizatat me numër të madh të të punësuarve ka treguar se është e vështirë të ndryshohen sjelljet e rrënjosura vetëm përmes trajnimit dhe tentimet më shpesh dështojnë sesa kanë sukses. mirror symmetry se ti fuqizojë punëtorët një organizatë duhet ti njohë kapacit etet aktuale të të punësuarve të vet pë! r ti adoptuar sjelljet e reja sepse fuqizimi përveç lirisë së veprimit vjen edhe me përgjegjësitë përkatëse. Simptomat e një organizate që nuk i fuqizon të punësuarit janë : -Fajësimi dhe mentaliteti viktimizues -Frika nga marrja e vendimeve -Mungesa e participimit në vendimmarrje -Mosmarrja seriozisht e ideve të reja -Qëllimi i kundërvënies së udhëheqsve ndaj punëtorëve - Mosbesimi dhe cinizmi - Mossimpatizimi dhe rraskapitja -Mosshprehja e lire e mendimeve apo ndjenjave prej...If you wishing to get a full essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment